CAN BAN GAP 3 CON GA MAI CHO AE NAO CAN : Ga mai lai thanh ly
Ga mai lai thanh ly
Ga mai lai thanh ly
Ga mai lai thanh ly
HAI CON GA MAI VANG CHAN XANH , CHAN CANG DEP CO DO CHOI :GIA :400K/1EM ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,GA MAI XAM CHAN XANH CHAN 3 HANG VAY :GIA E NAY :400K AE NAO MUA HET 3 CON FIX MANH CON 1TR ,,,,,,,,,,,,, LIEN HE :SDT 0968930118 LONG KHANH _DONG NAI ,,,..........GAP TRUONG